Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /dále jen „GDPR“/ si Vás dovolujeme informovat, že ČVUT v Praze, IČO: 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Fakulta strojní, Ú12135 – Ústav výrobních strojů a zařízení, adresa: Horská 3, 128 00 Praha 2 (dále jen „ČVUT“) jakožto správce osobních údajů, zpracovává podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR osobní údaje uvedené na registračním formuláři v rozsahu jméno, příjmení, titul, instituce/firma (zaměstnavatel), e-mailová adresa, pozice, telefonický kontakt (dále jen „Osobní údaje“) pro účely související s Vaším zápisem a účastí na odborné vzdělávací akci, kterou pořádá ČVUT, včetně provedení oznámení o Vašem zápisu na tuto odbornou vzdělávací akci, a dále pro účely evidence účastníků k zasílání pozvánek ČVUT na další odborné vzdělávací akce (konference, semináře, odborná setkání apod.).

Účelem zpracování Osobních údajů ze strany ČVUT v Praze je provádění činností směřujících k naplňování poslání ČVUT dle Statutu ČVUT, kterým je i rozvoj technických činností v souladu s potřebami společnosti a celosvětovými trendy a podílení se na tvůrčí aplikaci výsledků vědecké, výzkumné a vývojové tvůrčí činnosti tj. pořádání odborných vzdělávacích akcí –   vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskusí, odborných seminářů, kurzů, různých setkání odborníků apod. (dále jen „Odborné vzdělávací akce“ nebo také jen „Odborná vzdělávací akce“).  Právním základem zpracování Osobních údajů ze strany ČVUT je nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu ČVUT, jímž je naplňování poslání ČVUT dle Statutu ČVUT.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány ČVUT po celou dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Zároveň Vás informujeme, že svoji registraci na Odborné vzdělávací akci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy na adresu organizátora Odborné vzdělávací akce. Tímto okamžikem Vám nebudou informace o Odborné vzdělávací akci dále zasílány a bude ukončeno zpracování Vašich Osobních údajů.

Subjekt údajů, tj. účastník Odborné vzdělávací akce, jehož Osobní údaje zpracovává ČVUT (dále jen „Subjekt údajů“) má právo požádat ČVUT o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů písemně zaslané na adresu pracoviště Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2, PSČ 128 00 nebo na e-mail: 12135@fs.cvut.cz. Subjekt údajů má dále právo, aby ČVUT bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení GDPR v souvislosti s ochranou jeho Osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby

Subjekt údajů vyplněním Osobních údajů v registračním formuláři za účelem své účasti na Odborné vzdělávací akci pořádané ČVUT a odesláním registračního formuláře uděluje svůj souhlas ČVUT, aby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pořizoval fotografickou dokumentaci z průběhu Odborných vzdělávacích akcí, z níž lze identifikovat Subjekt údajů (dále jen „Fotografie“) a zpracovával Fotografie takto získané, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), které případně budou použity ČVUT při publikování příspěvků přednesených na Odborné vzdělávací akci, nebo budou využity k informativním, ilustračním a propagačním účelům na webových stránkách ČVUT či jeho pracoviště a/nebo v tištěných odborných médiích.

Vydávání odborných a účelových publikací z oboru obráběcí stroje, tj. i sborníků z konferencí a odborných seminářů (dále jen „Odborné publikace“) a podpora vědecké a publikační činnosti v oboru obráběcí stroje patří mezi další činnosti, které ČVUT provádí k naplňování svého poslání dle statutu ČVUT.

Zpracování Fotografií bude probíhat v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Zpracováním se rozumí především:

  • předávání Fotografií k publikování v Odborných publikacích, tj. subjektům spolupracujícím s ČVUT na dosažení výše uvedeného účelu,
  • uchovávání Fotografií na discích ČVUT, k nimž mají oprávněný přístup jen určené osoby nebo na určeném místě pro archivaci písemné dokumentace,
  • zveřejnění Fotografií na webových stránkách ČVUT či jeho pracoviště,
  • zveřejnění Fotografií u článků v tištěných odborných i popularizačních médiích

a to po celou dobu trvání účelu zpracování, nebo do odvolání souhlasu s pořizováním a zpracováváním Fotografií.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a ne/udělení souhlasu nemá žádný vliv na zpracovávání Osobních údajů Subjektu poskytnutých ČVUT, které ČVUT zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.

Subjekt údajů je dle čl. 7 odst. 3 GDPR oprávněn svůj souhlas se zpracováním Fotografií kdykoli odvolat a to i bez udání důvodu prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu na konkrétní Odbornou vzdělávací akci. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Osobních údajů na základě oprávněného zájmu ČVUT. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které ČVUT zpracovává na jiném právním základě, než je souhlas a oprávněný zájem (např. za účelem splnění smlouvy). Odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

Subjekt údajů má dále právo:

  • přístupu k Fotografiím (dle čl. 15 GDPR),
  • na opravu Fotografií (dle čl. 16 GDPR),
  • na vymazání Fotografií, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 GDPR,
  • na omezení zpracování Fotografií v případech dle čl. 18 GDPR,
  • na přenositelnost Fotografií v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
  • podat proti ČVUT v Praze stížnost podle čl. 77 GDPR.

Tato svá práva může Subjekt údajů uplatnit doručením písemné žádosti do rukou oprávněné osoby z ČVUT na adresu pracoviště Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2, PSČ 128 00 nebo na e-mail: 12135@fs.cvut.cz.

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení