ALFA

Výzva

TA04011000Progresivní laserové technologie

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Zeman Pavel
Řešitel : Zeman Pavel
Výzva : ALFA
Příjemce : VÚTS, a. s.
Anotace : Cílem projektu je zvyšovat konkurenceschopnost koncových uživatelů hi-tech laserových technologií v ČR, a to aplikačně zaměřeným výzkumem a vývojem v oblasti progresivních laserových technologií plošného a tvarového obrábění a mikroobrábění ve specifických a těžkoobrobitelných materiálech. Během výzkumně-vývojové činnosti bude možné získané poznatky zobecnit a promítnout je do vývoje jednotlivých průmyslových řešení. Tato řešení (např. z medicínského, elektrotechnického nebo automobilového průmyslu) jsou dnes po partnerech konsorcia sice vyžadována, avšak bez hlubších znalostí získaných výzkumem a vývojem je prakticky nemožné je efektivně realizovat. Cílem tedy bude nejen vyřešení realizace vyvíjených technologií pro praxi, ale bude také analyzována jejich kvalita, hospodárnost a produktivita. Řešení projektu bude zaměřeno na specifické, těžkoobrobitelné materiály včetně jejich zcela konkrétních průmyslových aplikací. Tyto technologie je třeba dále zdokonalovat, a to s ohledem jednak na pokračující nárůst popularity technologií opracování materiálů laserem (tj. potřeba zvyšování efektivity a produktivity), a na skutečnost, že jsou tyto technologie často jedinou metodou jak některé výrobky zhotovit (tj. potřeba rozšiřování aplikačních možností). Problematika je strukturována do několika podtémat, která jsou řešena v jednotlivých milnících. Cílem je realizovat mezi partnery projektu, ale i u dalších uživatelů ověřené technologie. Výzkum bude konkrétně cílen na technologie tvorby 3D tvarů laserem a laserového řezání ve speciálním materiálu. Řešení projektu povede ke zvýšení užitných vlastností takto opracovaných součástí. Výsledky projektu umožní uživatelům z ČR přístup k progresivním technologiím, které výrazně přispějí k zvýšení jejich konkurenceschopnosti a tím i celé České republiky na dnes silně globalizovaném trhu.
Více informací

TA04011579Neinvazivní experimentální metody ve výzkumu čerpadel

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : ALFA
Příjemce : SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.
Anotace : Cílem projektu je vyvinout progresivní proces hydraulického experimentu aplikovaný na předávání velkých hydrodynamických čerpadel na jejich hydraulickém modelu na zkušebně. Prvním cílem je projekt a ověření zkušebního okruhu pro komplexní testy modelových čerpadel zaměřený na vývoj a ověření zařízení pro snímání a vyhodnocování silových účinků hydraulických částí modelu a na snímání a vyhodnocování odezvy na tyto podněty - vibrace na čerpadle a výchylky na rotoru (poloha rotoru čerpadla). Dalším cílem je vývoj modelového představitele hydrodynamického čerpadla, CFD analýza rychlostních a tlakových polí v jeho pracovních částech a stanovení integrálních charakteristik a dynamických účinků. Na tomto modelu provést ověření cílů projektu - komplexní testy modelových čerpadel. Důležitým efektem je validace výsledků výpočtové analýzy s experimentálními výsledky.
Více informací

TA04011624Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Cílem projektu je vývoj nové řady multifunkčních smykadel pro frézovací, soustružnické a vyvrtávací operace s velkým výsuvem 3 – 5 m a přípravou pro vestavěnou výsuvnou pinolu s dalším výsuvem 1 m. Smykadlo bude navrženo pro svislé a vodorovné umístění na strojích v koncepci box-in-box a bude vybaveno souvisle řízenou osou „C“. Vývoj smykadla bude proveden s ohledem na optimalizaci strukturálních vlastností, zvýšení tlumení pasivními a aktivními prostředky a minimalizaci statických úhlových chyb svěšením smykadla a minimalizaci teplotních chyb. Smykadlo s velkým výsuvem umožní významně rozšířit technologické aplikace velkých strojů TOS KUŘIM – OS, a.s. a přispěje k dosažení vyšší efektivity výroby nadrozměrných složitých obrobků.
Více informací

TA03011212Vývoj dvoustupňové plnící skupiny pro velké spalovací motory

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : ALFA
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Projekt se zaměřuje na využití a zlepšení potenciálu dvoustupňové plnící skupiny na zásadní zvýšení účinnosti vysoce výkonných spalovacích motorů (střední efektivní tlak nad 24 bar) ve všech režimech. Zaměřen je zejména na ?výkonovou? skupinu motorů používaných k decentralizovanému zásobování elektrickou energií a teplem. Projekt řeší zlepšení termodynamických parametrů i plného využití možností dvoustupňové skupiny pro řízení celého motoru během různých pracovních režimů. Hlavními cíly jsou: - Dosaženíúčinnosti dvoustupňové plnící skupin minimálně 74% - Návrh a softwarové ověření způsobu zkrácení odezvy systému na změny zatížení o 15% - Návrh a ověření prototypů pro efektivní regulaci turbodmychadel - Ověření bezpečnosti turbodmychadel při vysokých plnících tlacích - Zařízení pro využití plynných paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů - Schopnost predikce emitovaných emisí NOx při změně plnění motoru Výsledkem projektu jsou prototypy, výsledky experimentů, ověřený SW a výsledky simulací pomocí standardních SW prostředků.
Více informací

TA02010543Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Viktor Kulíšek
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : ALFA
Příjemce : Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Anotace : Podstatou projektu je vyvinout nové typy kompozitových struktur pro převážně nosníkové aplikace nejen v oboru stavby strojů s optimalizovanými vlastnostmi, jako je vysoká dynamická tuhost. Budou vytvořeny nástroje a databáze pro operativní technický návrh kompozitových dílů složitých hybridních struktur včetně systému aktivního tlumení. Projekt umožní nabízet finálním výrobcům strojů a zařízení kompozitové díly, které významně zvýší inovativnost a konkurenceschopnost jejich výrobků.
Více informací

TA02010920Produktivní obrábění přesných obrobků

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : ALFA
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj ke zvýšení produktivity obrábění složitých obrobků, jako např. lopatkových kol. Prováděn bude výzkum technologie zaměřený na dynamiku systému stroj – vřeteno – nástroj, volbu nástrojů, řezných podmínek, strategie obrábění, přípravu dráhového řízení a nastavení řídicího systému. Vyvinut bude prototyp inovovaného stroje MCU 630V – 5X PLUS se systémem adaptivního nastavování parametrů řízení pohonů a pokročilými prostředky pro kompenzaci teplotních chyb stroje.
Více informací

TA02010863Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti kompenzace nepříznivých dynamických účinků obráběcích strojů. Hlavním cílem je návrh technologie ukládání obráběcích strojů a návrh metod a autonomních zařízení sloužících pro tlumení vibrací. Součástí řešení projektu je také vývoj matematických modelů popisujících uvedené technologie a zařízení a jejich propojení s komplexními modely obráběcích strojů.
Více informací

TA02010886Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Projekt je zaměřen na systematické řešení rekonfigurovatelné stavby stroje. Řešením bude stavebnice s vysokým stupněm opakovatelnosti dílců, skupin, nebo technologií výroby, která umožní sestavit velmi širokou škálu provedení strojů (zajistí vysoký stupeň customizace), ale současně sníží nároky na materiál, množství druhů vyráběných dílců a množství technologických přípravků a postupů pro zajištění výroby. Stavebnicovost bude prezentována na prototypech strojů tří partnerských firem.
Více informací

TA01011751Nová generace řídicího systému pro výrobní stroje

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Hornych Tomáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : M E F I, s. r. o.
Anotace : Hlavním cílem projektu je vytvořit v rámci jeho řešení novou generaci řídicích systémů pro výrobní stroje splňující vysoké nároky na uživatelskou adaptabilitu ve smyslu možnosti tvorby vlastní hierarchie regulace a s možností připojení vlastního hardwarového zařízení jako jsou pohony, I/O moduly atd. Dalším cílem projektu je inovované uživatelské prostředí řídicího systému MEFI včetně uživatelské a servisní diagnostiky a zvýšení funkcionality řídicího systému integrovaným CAM systémem. Po dokončení projektu bude společnost M E F I, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze, FS, Ú12242, VCSVTT schopna nabídnout jedinečný řídicí systém se schopností snadného přizpůsobení se danému stroji a uživateli. Jedním z cílů je také vytvořit takové prostředky v řídicím systému ve formě standardních funkcí, které jsou v současné době silně požadovány českým průmyslem avšak nedosažitelné s nynějšími řídicími systémy.
Více informací

Vyhledávání projektů