2016

Řešení od

TF03000050Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : DELTA
Příjemce : Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Anotace : Cílem projektu je vývoj lehké vysokorychlostní převodovky z kompozitních materiálů pro zástavbu do elektromobilů. Projekt sleduje vysoce aktuální téma snižování hmotnosti vozidel a tím pádem snižování energetické náročnosti provozu. Novost řešení spočívá ve využití uhlíkových kompozitních vláken vyztužených vhodnou termosetickou, resp. termoplastickou matricí k výrobě některých konstrukčních dílů pohonného systému. Vyvinuta bude převodovka s využitím uhlíkových kompozitů pro stavbu skříně převodovky a kompozitových hřídelí s koly. V rámci projektu budou realizována dvě vývojová provedení převodovky. První vzorek bude podroben provozním a životnostním zkouškám, na jejichž základě bude ve třetím roce projektu realizován finální výsledek.
Více informací

N/AOptimalizace konstrukce nového typu vleku WM02

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Šimůnek Aleš
Řešitel : Šimůnek Aleš
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : Wakemaster
Anotace : Výstupem bude pevnostní a tuhostní ověření navržených konstrukčních celků a vydání potřebných doporučení pro jejich optimalizaci. Dále bude přihlédnuto k modularitě a designovému provedení konstrukčních celků, tj. nosných sloupů, hlavy pohonu, hlavy vratné stanice, unášeče. Specifickým úkolem je též provedení rozboru možného zvýšení tuhosti vlečných lan (zesílení lan, paralelní uspořádání, atp.) Požadovaná optimalizace konstrukcí nového typu vleku WM02 je velmi důležitá pro plánovaný export tohoto typu vleku do zahraničí v roce 2017. První typ vleku WM01 byl nasazen na více než 10 lokalitách po ČR. Během dvou let vznikla potřebná zpětná vazba, která vygenerovala požadované úpravy promítající se v novém typu vleku WM02
Více informací

N/ANávrh SW pro testování vřeten + měření statické tuhosti

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Chvojka Petr
Řešitel : Chvojka Petr
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : VOPSS Řepeč
Anotace : Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu. Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod. Vývoj software, hardware, materiálu, zaříezní, prvků, systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu. Výstupem jsou dva nezávislé SW: 1. jeden pro obsluhu testovací stanice repasovaných vřeten (měření teplot, otáček a vibrací), 2. druhý pro měření statické tuhosti vřetene. Ad 1 – stacionární systém pro měření celkových hodnot vibrací ve vybraných pásmech, časový záznam vibrací, FFT, záznam parametrů testu, (čas, otáčky, teploty), poloautomatizovaný protokol z měření; Ad 2 – přenosný systém pro měření a/ na testovací stanici, b/ na běžném obráběcím stroji při servisním a diagnostickém výjezdu. Systém měří deformace při zatěžování definovanou silou. Z výsledných grafů stanovuje hodnotu statické tuhosti. Záznam parametrů, poloautomatizovaný protokol.
Více informací

N/AVývoj a testování nástrojů pro frézování nikjových slitin

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : Inovační voucher Kraje Vysočina
Příjemce : ROTANA
Anotace : Předmětem spolupráce je Výběr tvarově složité plochy z niklové slitiny, příprava 3D modelu pro realizaci testů obrábění a výroba polotovaru. Spolupráce v první fázi s návrhem nástroje pro hrubovací a dokončovací operace obrábění niklové slitiny. Technologická příprava s volbou řezných podmínek a strategií obrábění. Pro testování nástrojů budou navrženy strategie pro hrubování a dokončování. Příprava NC programů. Provedení testů obrábění na CNC strojích první fáze testování. Aplikace hrubovacích strategií a aplikace dokončování. Testování hrubovacích operací bude nejprve provedeno na jednodušším tvaru s měřením řezných sil. Následně budou hrubovací i dokončovací operace aplikovány na tvarově složitou plochu. Spolupráce v druhé fázi návrhu nástrojů pro obrábění niklové slitiny. Vyhodnocení předchozích výsledků a stanovení předpokladů pro provedení úprav řezných nástrojů, vedoucí ke zlepšeným návrhům nástrojů pro hrubování a dokončování. Technologická příprava, úprava NC programů. Provedení testů obrábění na CNC strojích druhé fáze testování. Aplikace hrubovacích strategií a aplikace dokončování. Testování hrubovacích operací bude opět provedeno nejprve na jednodušším tvaru s měřením řezných sil. Následně budou hrubovací i dokončovací operace aplikovány na tvarově složitou plochu.
Více informací

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007353Vývoj obráběcího stroje TRIM

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Stach Eduard
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : BLUE RAY
Anotace : Společnost BLUE RAY, vyrábějící CNC obráběcí centra, plánuje v roce 2017 uvést na trh nové 5-ti osé CNC obráběcí centrum TRIM určené pro ořez plastových dílů. Jednou z etap vývojového projektu je i posouzení technické proveditelnosti návrhu produktu. Nevyhnutelnou součástí tohoto procesu je vytvoření výpočetního modelu stroje, který umožní analýzu možných variant provedení konstrukce s cílem návrhu produktivního a současně cenově dostupného stroje.
Více informací

N/AMetodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : Inovační voucher Kraje Vysočina
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Projekt se zaměřuje na vývoj technologie navaření skříní turbodmychadel s minimálním ovlivněním zbývajících částí. Další částí je návrh a ověření technologie obrábění na požadované rozměry a kvalitu povrhcu. Vývoj je proveden na vzorcích a výsledky následně převedeny na reálné díly s výrazně komplikovanější geometrií. Před komerčním zavedením jsou provedeny dlouhodobé zkoušky provozu.
Více informací

FV10497Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : TRIO
Příjemce : ATEKO
Anotace : Účelem projektu zvýšit především termodynamické a energetické parametry turbostrojů a tím podpořit konkurenceschopnost podniků používající uvedená zařízení v rámci své produkce. Obecně se projekt soustředí především na tyto oblasti: - Zvýšení termodynamické a energetické účinnosti, a to jak v kompresorových, tak i turbínových aplikacích - reálně dosažitelné hodnoty zvýšení účinnosti se po instalaci krycích disků pohybují v rozsahu 2÷5 %. - Vyloučit problémy kmitaní lopatek (významným zvýšením jejich vlastních frekvencí) rotorů turbostrojů, které je vždy limitujícím parametrem pro celou konstrukci. Snížení axiálního zatížení umožní zvětšení životnosti ložisek a omezení jejich třecích ztrát a tím i zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení. - Snížení třecích ztrát a zvýšení parametrů pracovníhch stupňů i vlivem zmenšení vnitřních netěsností turbostrojů. - Ověření bezpečnosti konstrukce zařízení. - Zásady volby vhodné technologie pro dané škálu zadání Výsledkem projektu budou ověřené prototypy vyrobených zařízení v reálných podmínkách.
Více informací

FV10204Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií produktivního a přesného obrábění komplexních tvarových ploch

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TRIO
Příjemce : BLUE RAY
Anotace : Cílem projektu je aplikace pokročilých simulačních modelů pro ucelenou podporu přípravy technologií pro pětiosé obrábění komplexních tvarových ploch. Obrábění tvarových ploch je komplexní úlohou, protože výslednou přesnost, jakost a produktivitu obrábění ovlivňuje velké množství vzájemně závislých aspektů. Vytvoření virtuálního modelu stroje a výrobního procesu a jeho svázání s reálným obráběním má z hlediska přesnosti, jakosti a produktivity obrábění vyšší přidanou hodnotou při návrhu, kontrole a realizaci konečné technologie obrábění tvarových ploch pro high-tech výrobky. Současně zajišťuje zkrácení průběžné doby přípravy technologie a zvýšení jistoty v nastavení jednotlivých parametrů řetězce NC kód – interpolátor – pohony – dynamické vlastnosti stroje a obrobku – řezné podmínky. Získané know-how povede k podstatné inovaci v oblasti modelování pětiosého obrábění. Jedná se o výzkumně-vývojové téma světové úrovně, jehož hlavní přínos pro vědu i praxi spočívá v komplexním popisu dynamického chování stroje, jeho interpolátoru, pohonů a regulace pro simulaci chování při odbavování NC kódu reálným interpolátorem při pětiosém obrábění. Takto sestavený virtuální model stroje a procesu umožňuje jak technologii předem optimalizovat, tak i v průběhu obrábění kontrolovat stav procesu komparací reálných dat a virtuálních dat. Tento přístup umožňuje dle principů principů Industry 4.0 (čtvrté průmyslové revoluce) propojit virtuální a reálný svět a tím získat další přidanou hodnotu v robustnosti technologie a její bezobslužnosti. Dosažení cílů projektu umožní firmě Blue Ray zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobků tím, že získá nástroje pro ucelenou optimalizaci celého řetězce při návrhu technologie obrábění tvarových ploch u náročných zákazníků v aplikacích s vysokou přidanou hodnotou. Současně projekt přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu zaváděním nových metod do průmyslové praxe.
Více informací

FV10720Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TRIO
Příjemce : TGS nástroje-stroje-technologické služby
Anotace : Cílem projektu je vývoj původních pokročilých optimalizačních postupů a nástrojů pro dosažení vyšší výrobní výkonnosti a přesnosti obrábění. Téma reaguje na nejnáročnější požadavky zákazníků, zejména v oblastech optimalizace technologických aplikací strojů, snížení nákladů na provoz, zkrácení časů obrábění a dosažení vysoké přesnosti a kvality obráběného dílce. Projekt se zaměřuje na tři oblasti, které přispějí k dosažení uvedených cílů. Témata jsou koncipována tak, aby umožnila uchazeči projektu nabízet komplexní technologické služby a řešení s vyšší přidanou hodnotou, jejichž implementace bude možná pro různé zákaznické technologie. Vyvinuté postupy výrazně zvýší konkurenceschopnost jak uchazeče projektu, tak zákazníků z oblasti uživatelů strojů. První oblastí je výzkum a vývoj původních postupů pro optimální nastavení CNC interpolátoru stroje a pokročilé optimalizace NC programů s využitím virtuálního modelu stroje. Druhá oblast se zaměřuje na výzkum a vývoj pokročilých teplotních kompenzací se zvýšenou přesností a spolehlivostí se zahrnutím vlivu výměnných vřetenových hlav a kinematické konfigurace stroje a implementaci systému kompenzací do CNC řídicího systému stroje. V rámci třetí oblasti řešení bude vyvinuto robotické pracoviště pro správu nástrojového hospodářství s rozšířenou funkčností. Cíle projektu umožňují zkrátit čas přípravy technologie a zvýšit jistotu dosažení požadovaného výsledku měřeného parametry produktivita - přesnost - jakost povrchu. Tím je naplňován záměr KET v oblasti Pokročilých výrobních technologií (AMS – Advanced Manufacturing Systems). Ty jsou charakterizovány jako výrobní postupy pro tvorbu high-tech produktů s využitím inovativních technik ve výrobě, které výrazně zvyšují produktivitu a přesnost technologií a snižují náklady na jejich realizaci. Projekt přispívá k naplňování NPOV v prioritě č. 1 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech v tématu 1.2.
Více informací

FV10743Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s.

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : TRIO
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Cílem projektu je vývoj konkurenceschopné řady energeticky efektivních strojů a výrobních technologií pro zajištění udržitelné ekonomiky výroby spolu s minimalizací negativních dopadů výroby na životní prostředí. Výsledkem projektu budou prototypy dvou typů energeticky efektivních strojů. Vývoj proběhne v oblasti fluidních a pneumatických okruhů a softwarové výbavy stroje s využitím inovativních postupů pro efektivní hospodaření s energií ve výrobním i nevýrobním čase stroje. Dále budou vyvinuty technologie a strategie obrábění, které umožní uživatelům energeticky efektivně využít vlastnosti strojů a automatizace chodu při výrobě dílců s vysokou přidanou hodnotou. Řešení projektu je rozděleno na jednotlivé pracovní balíčky s časovým rámcem a odbornou náplní, které společně přispívají k dosažení výsledku projektu. Řešení zajišťují erudovaní odborníci s praxí a zkušenostmi v oboru. Výsledky budou zobecněny a uplatněny v praxi aplikací do produktové nabídky high-tech strojů pro špičkový průmysl. Aplikační potenciál výsledků je vysoký díky aktuálním požadavkům zákazníků. Výsledky řešení budou zpracovány do dokumentačních souborů, pro podrobné prezentace uživatelům strojů a budou k dispozici při prezentačních akcích. Při plnění cílů budou aplikovány a rozvíjeny klíčové technologie KET (Key Enabling Technologies), zejména Pokročilé výrobní technologie. Splněním cílů budou splněny vybrané cíle NPOV, relevantní pro program TRIO. Konkrétně priorita PO1 (oblast 2) a PO2 (oblast 2). Projekt přispívá k implementaci Národní RIS3 strategie plněním společenské výzvy „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, kde vývoj špičkového strojírenství znamená pro ekonomiku ČR silný růstový potenciál. Splněním Cíle Programu bude posíleno know-how Kovosvit MAS a jeho výzkumné základny i výzkumné organizace vzájemnou účinnou spoluprací ve výzkumu a vývoji a dojde ke zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře ČR.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů