2014

Řešení od

TA04011000Progresivní laserové technologie

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Zeman Pavel
Řešitel : Zeman Pavel
Výzva : ALFA
Příjemce : VÚTS, a. s.
Anotace : Cílem projektu je zvyšovat konkurenceschopnost koncových uživatelů hi-tech laserových technologií v ČR, a to aplikačně zaměřeným výzkumem a vývojem v oblasti progresivních laserových technologií plošného a tvarového obrábění a mikroobrábění ve specifických a těžkoobrobitelných materiálech. Během výzkumně-vývojové činnosti bude možné získané poznatky zobecnit a promítnout je do vývoje jednotlivých průmyslových řešení. Tato řešení (např. z medicínského, elektrotechnického nebo automobilového průmyslu) jsou dnes po partnerech konsorcia sice vyžadována, avšak bez hlubších znalostí získaných výzkumem a vývojem je prakticky nemožné je efektivně realizovat. Cílem tedy bude nejen vyřešení realizace vyvíjených technologií pro praxi, ale bude také analyzována jejich kvalita, hospodárnost a produktivita. Řešení projektu bude zaměřeno na specifické, těžkoobrobitelné materiály včetně jejich zcela konkrétních průmyslových aplikací. Tyto technologie je třeba dále zdokonalovat, a to s ohledem jednak na pokračující nárůst popularity technologií opracování materiálů laserem (tj. potřeba zvyšování efektivity a produktivity), a na skutečnost, že jsou tyto technologie často jedinou metodou jak některé výrobky zhotovit (tj. potřeba rozšiřování aplikačních možností). Problematika je strukturována do několika podtémat, která jsou řešena v jednotlivých milnících. Cílem je realizovat mezi partnery projektu, ale i u dalších uživatelů ověřené technologie. Výzkum bude konkrétně cílen na technologie tvorby 3D tvarů laserem a laserového řezání ve speciálním materiálu. Řešení projektu povede ke zvýšení užitných vlastností takto opracovaných součástí. Výsledky projektu umožní uživatelům z ČR přístup k progresivním technologiím, které výrazně přispějí k zvýšení jejich konkurenceschopnosti a tím i celé České republiky na dnes silně globalizovaném trhu.
Více informací

TA04011579Neinvazivní experimentální metody ve výzkumu čerpadel

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : ALFA
Příjemce : SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.
Anotace : Cílem projektu je vyvinout progresivní proces hydraulického experimentu aplikovaný na předávání velkých hydrodynamických čerpadel na jejich hydraulickém modelu na zkušebně. Prvním cílem je projekt a ověření zkušebního okruhu pro komplexní testy modelových čerpadel zaměřený na vývoj a ověření zařízení pro snímání a vyhodnocování silových účinků hydraulických částí modelu a na snímání a vyhodnocování odezvy na tyto podněty - vibrace na čerpadle a výchylky na rotoru (poloha rotoru čerpadla). Dalším cílem je vývoj modelového představitele hydrodynamického čerpadla, CFD analýza rychlostních a tlakových polí v jeho pracovních částech a stanovení integrálních charakteristik a dynamických účinků. Na tomto modelu provést ověření cílů projektu - komplexní testy modelových čerpadel. Důležitým efektem je validace výsledků výpočtové analýzy s experimentálními výsledky.
Více informací

TA04011624Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Cílem projektu je vývoj nové řady multifunkčních smykadel pro frézovací, soustružnické a vyvrtávací operace s velkým výsuvem 3 – 5 m a přípravou pro vestavěnou výsuvnou pinolu s dalším výsuvem 1 m. Smykadlo bude navrženo pro svislé a vodorovné umístění na strojích v koncepci box-in-box a bude vybaveno souvisle řízenou osou „C“. Vývoj smykadla bude proveden s ohledem na optimalizaci strukturálních vlastností, zvýšení tlumení pasivními a aktivními prostředky a minimalizaci statických úhlových chyb svěšením smykadla a minimalizaci teplotních chyb. Smykadlo s velkým výsuvem umožní významně rozšířit technologické aplikace velkých strojů TOS KUŘIM – OS, a.s. a přispěje k dosažení vyšší efektivity výroby nadrozměrných složitých obrobků.
Více informací

NO0110Modelování a experimentální analýza produkce tepla kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem a mazáním olej-vzduch

Poskytovatel : Aoba Foundation For The Promotion Of Engineering
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : N/A
Příjemce : Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)
Anotace : Main aim of the project is identification and development of angular contact ball bearing heat generation model with oil-air lubrication. Experimental part of the project will provide the knowledge on bearing thermal loses, based on which a bearing heat generation model will be developed and verified. Experimental research using two different kinds of bearings is foreseen. RCMT will use an existing test rig, which will be modified for oil-air lubrication. Appropriate input/output parameters of the bearing heat generation model will be defined together with KIMM.
Více informací

ED3.1.00/14.0305Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : OP VVI
Příjemce : ČVUT v Praze Inovacenrum
Anotace : Předkládaný projekt navazuje na již schválený projekt InovaNET podpořený z OP VaVpI, který buduje centra komercializace (CTT) na externích pracovištích ČVUT. Projekt je unikátní tím, že zhodnotí zahraniční kontakty získané v rámci projektu InovaNET, rozvine využití nových crowdsourcingových platforem a za pomoci zahraničních CTT nabídne technologie přímo na ?místním? trhu. V praxi ověří dva modely spolupráce. Prvním je dlouhodobé působení obchodníka na místě s cílem vybudovat síť kontaktů, oslovit zákazníky a získat zpětnou vazbu na nabídku výstupů z IA. Druhý model předpokládá výměnu vybraných technologií, které partnerské CTT nabídne jako by pocházela z jejich univerzity. V případě zájmu o technologii je vytvořen společný tým, který se podílí na komercializaci a zisku. Oba modely mají silné i slabé stránky, chceme tedy ověřit jejich funkčnost. V obou chceme využít české komunity v zahraničí - již jsme oslovili ministerstvo zahraničí a spolupracujeme s portály, na nichž se komunita sdružuje. Možnostia limity jejího využití jsou opět předmětem ověření. Výhodou projektu je, že komercializaci neřeší pouze lokálně na pracovišti či fakultě, ale je přímo napojen na centrální TT strukturu žadatele Inovacentrum. Projekt má vysokou míru udržitelnosti: získané poznatky budou zapracovány do interních směrnic znalosti a zkušenosti budou předávány dalším zaměstnancům CTT. Vedle knowledge managementu bude rozvíjen systém správy DV a systém fondu pro komercializaci. Bude také posilována vazba mezi výzkumníky a zaměstnanci CTT, což přispěje k pochopení přínosu kanceláří pro komercializaci a jejich etablování na regionálních pracovištích žadatele.
Více informací

Vyhledávání projektů