KOVOSVIT MAS Machine Tools

Příjemce

FW03010480Modulární a digitalizovaná řada vertikálních obráběcích center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TREND
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti strojů řady vertikálních frézovacích center řady MCV pomocí zefektivnění servisovatelnosti a predikce servisních zásahů strojů řady MCV pro zákazníka a zefektivnění výroby, servisovatelnosti a optimalizace dimenzování této řady strojů pro výrobce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
Více informací

FV30208Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TRIO
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Hlavním cílem projektu je navrhnout a realizovat prototyp vertikálního frézovacího stroje střední velikosti s minimálně 5x zvýšenou geometrickou přesností v místech maximálních polohových chyb oproti standardnímu provedení konkurence a umožnit jeho následnou komerční produkci. Stroj bude proveden v koncepčním uspořádání s rámem typu 'C' v 3osém provedení se dvěma pohybovými osami na straně obrobku a jednou osou na straně nástroje s možností budoucího rozšíření na 5osý stroj. U stroje budou zachovány hlavní výhody výchozí koncepce „C“ rámu stroje, kterými jsou: poměr hmotnosti stroje a velikosti pracovního prostoru, poměr vnějších rozměrů stroje a velikosti pracovního prostoru, přístup do pracovního prostoru, minimální vzdálenost obsluhy od místa řezu, možnost instalace otočného a naklápěcího stolu a cena vzhledem k velikosti pracovního prostoru a maximální hmotnosti polotovarů. Projekt si klade za cíl odstranit, resp. řádově omezit, hlavní nevýhodu této koncepce strojů, kterou jsou nekompenzovatelné úhlové deformace mezi obrobkem a nástrojem. Bude navržen, realizován a testován originální systém pokročilých kompenzací úhlů a zkoumána funkčnost ve vazbě na provozní podmínky při obrábění. Při testech bude vyhodnocována zejména horizontální a vertikální přímost pohybových os v jejich rozsahu pohybů, kolmost osy vřetene k pracovnímu stolu a celková volumetrická přesnost. Měření budou vycházet ze zkoušek definovaných dle ČSN ISO 230 a budou doplněny o další nestandardní uspořádání experimentu. Proměnné provozní podmínky pro testování funkčnosti systému představují zejména: 1) změnu kinematické konfigurace pohybových os při zátěži obrobkem na straně křížového stolu os X a Y- 2) změnu zátěže pracovního stolu (rozdílná hmotnost obrobku)- 3) změnu teplotního stavu stroje.
Více informací

FV20607Nelaserová technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TRIO
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Hlavním cílem projektu je vytvoření verifikované nelaserové technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů, určenou zejména pro aplikace ocelových materiálů v běžném strojírenství. Výzkum a vývoj v oblasti nelaserových aditivních a hybridních technologií z kovových materiálů je zaměřen na výzkum samotné technologie navařování materiálu pomocí nestandardního využití elektrického oblouku a na optimalizaci procesních parametrů navařování různých typů geometrických částí strojních dílců. Bude vytvořen soubor verifikovaných technologických procesních parametrů, které umožní aplikovat standardní uhlíkové, speciální jemnozrnné, otěruvzdorné a nerezové oceli jako návary, ale především jako funkční části, nebo pro stavbu celých dílců. Formálně budou verifikované procesní parametry technologií popsány v databázi a v programové nadstavbě CAM systému. Verifikace bude provedena na vlastním vyvinutém zkušebním zařízení a na prototypu hybridního stroje umožňujícího v jednom pracovním prostoru obrábění i navařování materiálu.
Více informací

TH02010849Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Hornych Jan
Výzva : EPSILON
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center, tedy produktů s vysokým exportním potenciálem. Projekt tak přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV. Cílem projektu je možnost dosáhnout přesné ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí soustružnických obráběcích center. Cíle bude dosaženo prostřednictvím: rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací a aplikace softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci zmetkovitosti.
Více informací

FV10743Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s.

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : TRIO
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Cílem projektu je vývoj konkurenceschopné řady energeticky efektivních strojů a výrobních technologií pro zajištění udržitelné ekonomiky výroby spolu s minimalizací negativních dopadů výroby na životní prostředí. Výsledkem projektu budou prototypy dvou typů energeticky efektivních strojů. Vývoj proběhne v oblasti fluidních a pneumatických okruhů a softwarové výbavy stroje s využitím inovativních postupů pro efektivní hospodaření s energií ve výrobním i nevýrobním čase stroje. Dále budou vyvinuty technologie a strategie obrábění, které umožní uživatelům energeticky efektivně využít vlastnosti strojů a automatizace chodu při výrobě dílců s vysokou přidanou hodnotou. Řešení projektu je rozděleno na jednotlivé pracovní balíčky s časovým rámcem a odbornou náplní, které společně přispívají k dosažení výsledku projektu. Řešení zajišťují erudovaní odborníci s praxí a zkušenostmi v oboru. Výsledky budou zobecněny a uplatněny v praxi aplikací do produktové nabídky high-tech strojů pro špičkový průmysl. Aplikační potenciál výsledků je vysoký díky aktuálním požadavkům zákazníků. Výsledky řešení budou zpracovány do dokumentačních souborů, pro podrobné prezentace uživatelům strojů a budou k dispozici při prezentačních akcích. Při plnění cílů budou aplikovány a rozvíjeny klíčové technologie KET (Key Enabling Technologies), zejména Pokročilé výrobní technologie. Splněním cílů budou splněny vybrané cíle NPOV, relevantní pro program TRIO. Konkrétně priorita PO1 (oblast 2) a PO2 (oblast 2). Projekt přispívá k implementaci Národní RIS3 strategie plněním společenské výzvy „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, kde vývoj špičkového strojírenství znamená pro ekonomiku ČR silný růstový potenciál. Splněním Cíle Programu bude posíleno know-how Kovosvit MAS a jeho výzkumné základny i výzkumné organizace vzájemnou účinnou spoluprací ve výzkumu a vývoji a dojde ke zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře ČR.
Více informací

TA02010920Produktivní obrábění přesných obrobků

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : ALFA
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj ke zvýšení produktivity obrábění složitých obrobků, jako např. lopatkových kol. Prováděn bude výzkum technologie zaměřený na dynamiku systému stroj – vřeteno – nástroj, volbu nástrojů, řezných podmínek, strategie obrábění, přípravu dráhového řízení a nastavení řídicího systému. Vyvinut bude prototyp inovovaného stroje MCU 630V – 5X PLUS se systémem adaptivního nastavování parametrů řízení pohonů a pokročilými prostředky pro kompenzaci teplotních chyb stroje.
Více informací

FR-TI4/654Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hornych Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Předmětem řešení programového projektu je komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů. Komplexnost tohoto řešení spočívá jednak v propojení řízené teplotní stabilizace nosné struktury a pokročilých softwarových kompenzací a dále v zahrnutí vlivu technologického procesu jako významného zdroje tepla do kompenzačních algoritmů softwarových kompenzací teplotních deformací. Z hlediska světového měřítka se jedná o zcela unikátní řešení. Vytvořená technologie bude implementována a ověřena na prototypu obráběcího stroje, čímž bude významně zvýšena jeho užitná hodnota a výrobní přesnost.
Více informací

FR-TI3/402Stroj MCU320V-5X

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Horejš Otakar
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Hlavním cílem projektu je vyvinout moderní pětiosé obráběcí centrum MCU 1000V-5X s teplotně optimalizovanou konstrukcí, určené především pro frézovací, vrtací a závitovací operace při výrobě tvarově složitých součástí, ale také pro karuselování na pracovním stole. Stroj bude představovat moderní plně multifunkční frézovací centrum s možností soustružení. Výsledný stroj rozšíří produkci firmy KOVOSVIT MAS, a.s. o pětiosé centrum pro obrobky o hmotnosti do 2 t a doplní existující menší centrum MCU 630V 5X. Rozšířené portfolio nabízených pětiokých center zvýší konkurenceschopnost společnosti KOVOSVIT MAS a.s.
Více informací

FR-TI3/404Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hovorka Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Ve spolupráci KOVOSVIT MAS a.s. a ČVUT v Praze, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové stavebnicové multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 630.Tento stroj představuje novou generaci řady těchto strojů v nabídce firmy. Na novém stroji budou aplikovány základní poznatky a zkušenosti z provozu předchozí základní generace strojů MULTICUT 500 a zároveň stroj bude nabízet v rámci požadavků trhu širokou paletu technologických variant stroje v návaznosti na spektrum točných délek 1500,3000,4500a 6000mm pro zajištení vyšší konkurenceschopnosti. Prototyp stroje MULTICUT 630 bude realizován,oživen a testován na půdě KOVOSVIT MAS, a.s. Konečným cílem bude zařazení strojů MULTICUT 630 a SP 630 od roku 2013 do standartní nabídky firmy KOVOSVIT MASa.s. jako posílení postavení na trhu pokročilých multifunkčních obráběcích strojů vyšší třídy.
Více informací

FR-TI1/230Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV1000

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hornych Jan
Řešitel : Bach Pavel
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Cílem projektu je využít potenciál problematiky tepelného chování strojů k výraznému zvýšení pracovní přesnosti stroje MCV 1000. Kvůli nutnosti eliminovat úhlové teplotní deformace (samozřejmě společně s délkovými), bude použito přístupu lokálního a adaptivně řízeného chlazení interních zdrojů tepla. Lokální chlazení bude realizováno zástavbou nově zkonstruovaných chladicích okruhů do stávající konstrukce stroje MCV 1000. Počet a rozmístění výměníků lokálního chlazení bude určeno na základě předcházející série měření a analýzy stávajícího provedení stroje MCV 1000. Konkrétní provedení výměníků určí příslušné numerické výpočty. Pro adaptivní řízení potřebného chladicího výkonu bude vytvořen časově reálný model termomechanických jevů v konstrukci strojepostavený na základě frekvenčních přenosových funkcí. Projekt bude uzavřen závěrečnou sérií měření na prototypu a zhodnocením dosažených výsledků.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů