Zaměření a historie RCMT

O nás

Zaměření pracoviště

Hlavním cílem pracoviště je vytvářet výzkumnou profesionální základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím a školicím pracovištěm. Neméně důležitý je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.

V oblasti výzkumu a vývoje výrobních strojů a technologií je hlavním úkolem vychovávat odborníky, kteří budou s výrobci strojů spolupracovat při řešení řady technických otázek a budou průmyslové praxi zprostředkovávat nejnovější odborné poznatky. Prostřednictvím teoreticky a experimentálně ověřovaných znalostí mohou tito specialisté přispívat ke zvyšování technické úrovně výrobních strojů vyvíjených v ČR a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost na náročných světových trzích.

Historie pracoviště

Česká i Slovenská republika mají silné kořeny ve vývoji a výrobě strojírenské výrobní techniky, především obráběcích a tvářecích strojů.

Historie pracoviště, jako odboru ústavu technologie obrábění se datuje od roku 1926, avšak k výraznému rozvoji došlo od roku 1960 pod vedením prof. Josefa, již jako samostatné katedry.

V období let 1960 – 1990 byl průmysl i vysoké školy centrálně řízeny a většina průmyslových odvětví měla své výzkumné ústavy, které zajišťovaly ve spolupráci s podniky jejich technický rozvoj a tak pro přímou spolupráci vysokých škol s průmyslem zde nebyl velký prostor.

Situace se však výrazně změnila po roce 1989, kdy byl zahájen přechod k tržnímu hospodářství. Podniky se začaly osamostatňovat a výzkumné instituce většinou přestaly být státem podporovány a postupně zanikly. Začal zde tedy vznikat prostor pro spolupráci vysokých škol s průmyslem, který je v dnešní době již poměrně velký a spolupráce vysokých škol s průmyslem je tedy dnes velmi žádoucí.

Nositelem domácího oborového výzkumu byl v minulosti jedinečný Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO). Po zániku VÚOSO na počátku 90. let 20. stol. inicioval profesor Fakulty strojní ČVUT v Praze, Jaromír Houša, založení skupiny odborníků a firem, která se vyprofilovala do sdružení Společnost pro obráběcí stroje (SpOS) a zasadila se tak o kontinuitu vzájemného udržování vztahů v komunitě vývojářů a výzkumníků z oboru. Když MŠMT vypsalo program pro zakládání výzkumných center „Výzkumná centra – 1M“, připravil prof. Houša za FS ČVUT v Praze ve spolupráci s tehdejším Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky (SST) projekt na založení Výzkumného centra pro strojírenskou techniku a technologii (VCSVTT, dnes jako RCMT), který v soutěži uspěl. Centrum bylo založeno 1. července roku 2000 na Ústavu strojírenské výrobní techniky fakulty strojní ČVUT v Praze a mělo tři detašovaná pracoviště na VUT v Brně, TU v Liberci a ZČU v Plzni.