Švéda Jiří

Manažer

FW06010524Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : TREND
Příjemce : TOS VARNSDORF
Anotace : Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu multifunkčního obráběcího stroje ložového typu umožňujícího soustružnicko-frézovací operace, který bude vybaven frézovací hlavou a dalšími prvky umožňujícími plnohodnotnou integraci v rámci koncepce Průmysl 4.0. Projekt bude zaměřen na výzkum systému pro zajištění vysoké přesnosti, vývoj komunikačního rozhraní a výzkum a vývoj pokročilého digitálního dvojčete stroje. Výsledky projektu umožní oslovení mnohem širšího spektra zákazníků, kteří požadují plnohodnotnou integraci strojů do své infrastruktury včetně datových a simulačních modelů. Zařazením vyvinutého stroje do produktového portfolia se podaří zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost TOS Varnsdorf, a. s., především ve smyslu výrazného rozšíření trhů v zahraničí a posunu v globálních hodnotových.
Více informací

FW03010172Vysoce produktivní stroje pro prostředí digitálních továren

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : TREND
Příjemce : TOS VARNSDORF
Anotace : Hlavním cílem projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost TOS VARNSDORF, a. s., především ve smyslu výrazného rozšíření trhů v zahraničí a posunu v globálních hodnotových řetězcích i v souvislosti s uplatněním 5G sítí v průmyslových procesech. Toho bude dosaženo výzkumem v oblasti pokročilého řízení výroby, kdy na základě sběru a analýzy dat bude možné nejen optimalizovat vlastní proces na jednotlivém stroji, ale také upravit či změnit plánovaný tok výroby a dosáhnout tak optimálního výsledku z pohledu kvality výroby a efektivity využití výrobních zařízení. Projekt se týká pokročilého průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky budou zavedeny nabídky produktů TOS VARNSDORF, a. s. Současně projekt zvyšuje míru automatizace a využití digitálních technologií.
Více informací

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018769Vývoj software pro řízení měřícího zařízení

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : HIWIN
Anotace : Předmětem poskytnutí služby je vývoj software pro řízení měřícího zařízení dané konfigurace. Software bude vytvořen v prostředí TwinCAT 3, které bude obsahovat základní uživatelské rozhraní pro obsluhu stroje, hlavní uživatelské rozhraní bude vytvořeno v programovacím jazyce C# (popř. v TC3 HMI).
Více informací

FV30334Chytrý obráběcí stroj

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : TRIO
Příjemce : TOS VARNSDORF
Anotace : Hlavním cílem projektu je vyvinout software pro sledování provozu strojů a predikci jeho chování v čase s využitím velkého množství dat z řídicího systému, přídavných snímačů i virtuálních modelů (označováno také jako digitální dvojče) a tento software implementovat do obráběcího stroje. Software bude kombinovat standardní postupy zpracování dat vycházející ze znalosti fyzikálních principů s moderními postupy strojového zpracování dat. Software bude implementován přímo do stroje jako součást vyvíjeného systému správy stroje, ale také jako samostatná aplikace mimo stroj včetně komunikace s řídicími systémy Siemens Sinumerik a Heidenhain. Součástí bude také vývoj specifických systémů pro měření deformace klíčových uzlů ve formě funkčního vzorku a jejich napojení na tento software. Nedílnou součástí je také vývoj softwarového řešení pro integraci strojů do systémů řízení výroby a komunikace s ostatními výrobními zařízeními. Hlavním výsledkem bude prototyp obráběcího stroje vybavený softwarovým nástrojem pro komplexní systém adaptivního řízení provozu a vytížení stroje včetně okamžité reakce na aktuální i predikovaný stav v rámci plánování výroby.
Více informací

FV10646Vývoj nového interpolátoru českého CNC systému pro výrobní stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : TRIO
Příjemce : M E F I, s. r. o.
Anotace : Hlavním cílem projektu je vyvinout nový modul interpolátoru českého CNC systému MEFI určeného pro výrobní stroje, zejména potom pro obráběcí a laserové řezací stroje. Současné možnosti řídicího systému MEFI totiž nabízí jen omezené možnosti interpolace ve více osách a systém neumožňuje provádět rychlou verifikaci NC programu před vlastním obráběním. To je dáno skutečností, že interpolátor je možné spouštět pouze v reálném čase. Nemožnost dílčích úprav jádra systému je dána podstatou zápisu zdrojových kódů (ASSEMBLER 86). Cílem vývoje nového interpolačního jádra je tedy komplexní tvorba nového jádra systému pomocí moderních programovacích postupů a prostředků a významné rozšíření jeho funkcí. Kromě základní interpolace bude jádro interpolátoru vybaveno zejména možností rychlé simulace odbavovaného NC programu s vazbou na model regulátoru a zjednodušený dynamický model mechanické struktury. Výsledkem bude adaptivní změna parametrů interpolátoru vycházející z konkrétního NC programu. To přináší zcela nový pohled na věc, kdy se interpretace NC programu již nepřizpůsobuje pevně nastavenému řídicímu systému a potažmo danému stroji, ale naopak parametry řídicího systému se adaptivně přizpůsobují požadavkům NC programu. To umožní zvýšení efektivity výroby z hlediska času a kvality při současném snížení požadavků na kvalifikaci operátora. Uvedená funkcionalita nebude vázána pouze na řídicí systém, ale bude implementována také do externího simulačního nástroje využitelného pro přípravu NC programu nebo při efektivní implementaci stroje s řídicím systémem MEFI do vyšších celků dle logiky Průmyslu 4.0.
Více informací

FR-TI4/243Inprocesní měření

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Smyslem projektu je navrhnout, implementovat a ověřit synergickou integraci obráběcího stroje a funkcionality souřadnicového měřicího stroje při současném využití přídavných mechatronických technologií pro zvýšení přesnosti na stroji z produkce TOS VARNSDORF a.s. tak, aby měl obráběcí stroj funkčnost jak klasického obráběcího stroje, tak i souřadnicového měřicího stroje včetně jejich vzájemného provázání. Realizovat tak pilotní projekt v oblasti vývoje obráběcích strojů, kde je významně zvýšena užitnáhodnota stroje a přesnost obrobku integrací inprocesního měření.
Více informací

FI-IM5/121Mechatronický koncept vodorovných strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Náplní projektu je návrh, výroba a zkoušky dvou prototypů vodorovných frézovacích strojů s uplatněním pokročilých mechatronických technologií řízení a korekcí s případným uplatněním nekonvenčních materiálů. Na těchto prototypech bude dosaženo řádově vyšší geometrické přesnosti obráběného dílce a výrazného zlepšení přesnosti dráhového řízení. Projekt si klade za cíl zahájit vývoj nové generace obráběcích strojů, kde je zlepšení vlastností stroje a výsledných vlastností obrobku dosaženo kvalitativním skokem v koncepci stroje jako plně řiditelného mechatronického systému.
Více informací

Vyhledávání projektů