Rybín Jaroslav

Manažer

FV10497Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : TRIO
Příjemce : ATEKO
Anotace : Účelem projektu zvýšit především termodynamické a energetické parametry turbostrojů a tím podpořit konkurenceschopnost podniků používající uvedená zařízení v rámci své produkce. Obecně se projekt soustředí především na tyto oblasti: - Zvýšení termodynamické a energetické účinnosti, a to jak v kompresorových, tak i turbínových aplikacích - reálně dosažitelné hodnoty zvýšení účinnosti se po instalaci krycích disků pohybují v rozsahu 2÷5 %. - Vyloučit problémy kmitaní lopatek (významným zvýšením jejich vlastních frekvencí) rotorů turbostrojů, které je vždy limitujícím parametrem pro celou konstrukci. Snížení axiálního zatížení umožní zvětšení životnosti ložisek a omezení jejich třecích ztrát a tím i zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení. - Snížení třecích ztrát a zvýšení parametrů pracovníhch stupňů i vlivem zmenšení vnitřních netěsností turbostrojů. - Ověření bezpečnosti konstrukce zařízení. - Zásady volby vhodné technologie pro dané škálu zadání Výsledkem projektu budou ověřené prototypy vyrobených zařízení v reálných podmínkách.
Více informací

TA03011212Vývoj dvoustupňové plnící skupiny pro velké spalovací motory

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : ALFA
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Projekt se zaměřuje na využití a zlepšení potenciálu dvoustupňové plnící skupiny na zásadní zvýšení účinnosti vysoce výkonných spalovacích motorů (střední efektivní tlak nad 24 bar) ve všech režimech. Zaměřen je zejména na ?výkonovou? skupinu motorů používaných k decentralizovanému zásobování elektrickou energií a teplem. Projekt řeší zlepšení termodynamických parametrů i plného využití možností dvoustupňové skupiny pro řízení celého motoru během různých pracovních režimů. Hlavními cíly jsou: - Dosaženíúčinnosti dvoustupňové plnící skupin minimálně 74% - Návrh a softwarové ověření způsobu zkrácení odezvy systému na změny zatížení o 15% - Návrh a ověření prototypů pro efektivní regulaci turbodmychadel - Ověření bezpečnosti turbodmychadel při vysokých plnících tlacích - Zařízení pro využití plynných paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů - Schopnost predikce emitovaných emisí NOx při změně plnění motoru Výsledkem projektu jsou prototypy, výsledky experimentů, ověřený SW a výsledky simulací pomocí standardních SW prostředků.
Více informací

FR-TI1/613Turbodmychadla pro vysoká stlačení

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : TIP
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Cílem předloženého projektu je vývoj a ověření turbodmychadel pro spalovací motory s vysokým měrným výkonem a plnícím tlakem vyšším než 5,5 bar abs. Řešeno je jednostupňové plnění i dvoustupňová plnící skupina. Po malých modifikacích bude možné vyvinutáturbodmychadla použít i v energetice a průmyslu jako levné zdroje tepla spojené s výrobou elektřiny nebo jako součást výrobní technologie, kde je potřeba velké množství stlačeného vzduchu. Projekt se výrazně zaměřuje na ověřovací zkoušky.
Více informací

Vyhledávání projektů