Smolík Jan

Manažer

TN02000018Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Národní centra kompetence
Příjemce : VÚTS
Anotace : NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se zabývá řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Strategická výzkumná agenda reflektuje požadavky zákaznické a uživatelské, ekonomické, environmentální, společenské a zejména pak technologické. Důraz je kladen na zvyšování výkonů a efektivity strojů a zařízení, snižování jejich energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, úspory materiálů a snižování dopadů na životní prostředí, digitalizaci procesů a zohlednění trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0.
Více informací

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : OP VVV
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Anotace : Cílem projektu je navázání nové a prohloubení stávající spolupráce mezi aplikační sférou a výzkumnými organizacemi v oboru strojírenské výrobní techniky. Na základě této spolupráce budou vykonávány výzkumné aktivity, jejichž výstupy budou oboustranně výhodné. Bližší popis cílů jednotlivých zvolených aktivit je uveden ve studii proveditelnosti.
Více informací

TN01000015Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Národní centra kompetence
Příjemce : VÚTS
Anotace : NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu 4.0.
Více informací

CE318Network of Technology Transfer Nodes for Enhanced Open Innovation in the Central European Advanced Manufacturing and Processing Industry

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : INTERREG Central Europe
Příjemce : Centre of Research and Technological Innovation, s. r. l.
Anotace : EU most important automation & mechatronic industries are in CE regions: business dimension is intercontinental but the services to kick innovation are still local & this slows quick canalization of R&D results from EU & CE labs into the industrial system. This makes tech-transfer & brokerage commissioned by companies long, expensive, often duplicate efforts & do not respond to the time-to-market requirements. The challenge is increasing & federating these services to accelerate the transposition of KET from EU-funded research & CE labs in new end-users components & apps for CE advanced manufacturing industries. NUCLEI main objective is to change the obsolete innovation management model from a “local-based” technology scouting approach to a transnational pool of knowledge supporting advanced manufacturing innovation beyond regional borders. This increases economic interdependences among seven S3-manufacturing Regions & encourages more effective transnational value chains in automotive, electrical industry, IT sector, robotic & mechanic automation. Such joint knowledge sourcing approach helps 7 NUCLEi industrial clusters & its end-beneficiaries (Corporations, SMEs, R&D performers) to foster process of emergence of new consortia/business deals for execution of bold technological, product, market projects. The creation of 1 broad&collaborative environment, initially tested by 100 testimonial companies from 7 CE Regions, is expected to increase linkages with innovators outside own regions by 40-50%, accelerate the time-to-market of R&D concepts (from EU-funded research &CE laboratories to companies) by 15-20%, increase R&D expenditure & patent applications by 2-3% of mid-term turnover. Drivers to run innovation are 1 joint cloud based on FoF-IMPACT&COFACTOR H2020 projects, 3 pilots (tech-brokerage; knowledge transformation; mechatronic standardization) & 1 Business Innovation Strategy to expand NUCLEi i-services within each regional S3 as driving force
Více informací

ED3.1.00/14.0305Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : OP VVI
Příjemce : ČVUT v Praze Inovacenrum
Anotace : Předkládaný projekt navazuje na již schválený projekt InovaNET podpořený z OP VaVpI, který buduje centra komercializace (CTT) na externích pracovištích ČVUT. Projekt je unikátní tím, že zhodnotí zahraniční kontakty získané v rámci projektu InovaNET, rozvine využití nových crowdsourcingových platforem a za pomoci zahraničních CTT nabídne technologie přímo na ?místním? trhu. V praxi ověří dva modely spolupráce. Prvním je dlouhodobé působení obchodníka na místě s cílem vybudovat síť kontaktů, oslovit zákazníky a získat zpětnou vazbu na nabídku výstupů z IA. Druhý model předpokládá výměnu vybraných technologií, které partnerské CTT nabídne jako by pocházela z jejich univerzity. V případě zájmu o technologii je vytvořen společný tým, který se podílí na komercializaci a zisku. Oba modely mají silné i slabé stránky, chceme tedy ověřit jejich funkčnost. V obou chceme využít české komunity v zahraničí - již jsme oslovili ministerstvo zahraničí a spolupracujeme s portály, na nichž se komunita sdružuje. Možnostia limity jejího využití jsou opět předmětem ověření. Výhodou projektu je, že komercializaci neřeší pouze lokálně na pracovišti či fakultě, ale je přímo napojen na centrální TT strukturu žadatele Inovacentrum. Projekt má vysokou míru udržitelnosti: získané poznatky budou zapracovány do interních směrnic znalosti a zkušenosti budou předávány dalším zaměstnancům CTT. Vedle knowledge managementu bude rozvíjen systém správy DV a systém fondu pro komercializaci. Bude také posilována vazba mezi výzkumníky a zaměstnanci CTT, což přispěje k pochopení přínosu kanceláří pro komercializaci a jejich etablování na regionálních pracovištích žadatele.
Více informací

TE01020075Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Centra kompetence
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : 1) Zvýšit technickou excelenci oboru strojírenské výrobní techniky (SVT) v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě (v současnosti 13. místo). 2) Posílit konkurenceschopnost českého oboru SVT tak, že bude zajištěna jeho schopnost nabízet stroje a technologie s následujícími výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi: [o1] Přesnost – především zvyšování geometrické přesnosti práce strojů, geometrické a rozměrové přesnosti výsledného výrobku a jeho funkčních ploch. [o2] Jakost – především zvyšování jakosti zpracovaných povrchů, cílené pozitivní ovlivňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu apod. [o3] Výrobní výkon – především zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů. [o4] Spolehlivost – především zvyšování spolehlivosti stroje a všech jeho funkcí, ale také zajištění spolehlivosti výrobního procesu a dlouhodobého udržení kvality výroby. [o5] Hospodárnost – především minimalizace jednotkových nákladů na strojích, vedlejších časů, nákladů na obsluhu, ale i minimalizace nákladů na samotnou výrobu strojů a jejich provoz. [o6] Negativní dopady na životní prostředí – především minimalizace energetických nároků strojů, ale také minimalizace negativních dopadů výroby na strojích, ale i výroby strojů na životní prostředí. 3) Od roku 2015 se budou výsledky projektu podílet na meziročním růstu tržeb podniků konsorcia a do roku 2019 budou uplatněny výsledky projektu na většině nových nebo významně inovovaných strojů z produkce podniků konsorcia. 4) Posílení vzájemné spolupráce ve VaV mezi podniky, které jsou si v některých oblastech produkce konkurenty. Spojením jejich úsilí ve VaV dochází k synergii, která zvyšuje konkurenceschopnost ČR.
Více informací

2A-2TP1/038Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů. Integrací jednotlivých numerických metod definovat model stroje umožňující simulace technologických procesů, vlivu aplikace nových materiálů, kolizních stavůa dávajícím představu o fyzikálních vlastnostech a chování stroje při aplikaci nových konstrukcí v provozních podmínkách.
Více informací

FI-IM4/003Obráběcí centrum MMC

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Zelený Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : obráběcí stroj -frézování -horizontální a vertikální obráběcí centrum -nové řešení kinematiky strojů -obrábění skříňových a tvarově složitých součástí -přesné obrábění -rám typu portál -stabilita parametrů stroje
Více informací

FI-IM4/214Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Anotace : Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostaných ložích, s vřetníkem pro výměnné vřetenové hlavy, které umožňují optimálním způsobem provádět jak hrubovací operace vřetenovými hlavami s mechanickým náhonem vřetena, tak i dokončovací operace vřetenovou hlavou s elektrovřetenem.
Více informací

FI-IM3/025Vývoj portálového obráběcího centra FVC 160 CNC se zásobníkem nástrojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : STROJÍRNA TYC, s. r. o.
Anotace : Vývoj nového typu CNC portálového obráběcího centra se zásobníkem nástrojů a s uvažovaným obchodním označením FVC 160 CNC. V prototypu stroje budou uplatněny moderní obráběcí technologie jako vysokorychlostní obrábění kovů i umělých materiálů při výraznězvýšené produktivitě práce. Výstupem bude prototyp stroje s kompletní projekční a konstrukční dokumentací, jehož konstrukce bude splňovat všechna kritéria dle evropské bezpečnostní směrnice č. 98/37/ES.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů