EIT Manufacturing Doctoral Summer School 2022

Naše pracoviště se podílelo na realizaci EITM Doctoral School, která dává doktorským studentům technických univerzit možnost získat doplňkové inovační a podnikatelské vzdělání. Na půdě ČVUT v Praze proběhl kurz EIT Manufacturing Doctoral Summer School zaměřený na „Green Manufacturing“.

EIT labelled PhD program (neboli Doctoral School – DS) je součástí programu EIT Manufacturing (EIT-M) „Education“. Hlavním cílem je motivovat a vychovávat PhD studenty k podnikatelské odvaze, rozvoji výrobních podniků budoucnosti, a to vzděláváním v oblasti inovací, podnikatelství, kreativity a vedení. Studenti po zapsání do dvouletého programu musí získat 60 kreditů nad rámec svého studia. DS je zakončena „EIT Manufacturing PhD Labelled Certificate“, dokumentem přiloženým k doktorskému diplomu, který uznávají zúčastněné strany v rámci Evropské Unie (tzv. KICs – the knowledge innovation communities). Základ konsorcia DS dnes tvoří sedm univerzitních partnerů z Francie Slovenská, České republiky, Portugalska, Španělska a Estonska.

Jednou z aktivit studia je absolvování čtrnáctidenních intenzivních I&E (Innovation & Enterpreneurship) kurzů, tzv. „Summer/Winter School“. Summer School 2022 bylo ve dnech od 27. června do 4. července 2022 pořádáno na půdě ČVUT v Praze ve spolupráci se STU v Bratislavě, kde kurz pokračoval od 5. do 13. července 2022. Zastřešujícím tématem Summer School 2022 bylo „Green Manufacturing“.

Pražský týden se skládal ze dvou hlavních částí. První částí byl odborný program a I&E trénink „Design Research Boot Camp“ (DRB). Druhou část zaměřenou na moderní technologie zajišťovali experti z různých ústavů Fakulty strojní ČVUT v Praze. Jednalo se zejména o tři odpolední semináře a workshopy. Workshop „Scientific cutting-edge research methods“ byl koncipován jako průřez aktuálních témat moderního strojního inženýrství – od tématu globální udržitelnosti výroby a hodnocení životního cyklu produktů (life cycle analýzy), přes využití aditivních technologií v moderní výrobě, využití průmyslových robotů ve výrobních procesech až po detailní pohled na možnosti potlačení vibrací mechanických systémů s využitím pokročilého řízení. Worshop „Robotic & automation“ byl pojat jako praktická zkušenost s programováním robota – nejprve s využitím virtuálního modelu, nakonec i s prací s reálným strojem. Poslední workshop „Advances in machine tools“ byl rozdělen do dvou bloků: na přednášky o inovačním ekosystému v oboru výrobní techniky a technologickém foresightu v České Republice, digitálních dvojčatech výrobních strojů a procesů a problematice obrábění navázaly praktické ukázky monitoringu v oblasti energetické efektivity strojů, vývoje hybridních technologií a aplikace digitálního dvojčete frézovacího centra.

Součástí odborného programu bylo také celodenní „Summer Symposium“, na kterém studenti představili odborné komisi své projekty ve vazbě na témata doktorského studia. Další celodenní aktivitou byla návštěva dvou českých progresivních firem: Compo Tech PLUS v Sušici (firma poskytující služby v oblasti návrhu, konstrukce, analýzy a výroby kompozitů) a Hofmeister v Plzni (vývoj a výroba pokročilých řešení řezných nástrojů).

I&E program byl zajištěn odborníky EIT-M z oblasti inovací a podnikání. Během čtyř pražských sekcí DRB studenti si pod odborným vedením zkusili nastínit své projekty a objevit specifická prostředí pro své podnikatelské záměry, které bude možné rozvíjet dále během celého dvouletého programu. Studenti vstoupili do tzv. „exploration and ideation“ fáze svých projektů. Aktivity byly soustředěny jak na teamovou, tak individuální práci, schopnosti vedení a jasné prezentace cílů a vizí.

Pražský týden Summer School 2022 probíhal v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze, Testbedu Průmyslu 4.0 v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT). Program dále navazoval v obou větvích (odborné a I&E) na STU v Bratislavě. Odborná část zde byla naplněna tématy robotiky a automatizace a I&E sekci zakončil dvoudenní hackathon.

EIT Manufacturing je evropským znalostním a inovačním společenstvím, které zřizuje Evropský Institut Inovací a Technologie (EIT). Vizí EIT Manufacturing je vývoj inovativních produktů a služeb, vývoj nových business modelů, konceptů vzdělávání a podpory průmyslu. Vytváří „znalostní trojúhelník“ významných podniků, univerzit a výzkumných institucí, jejichž posláním je přispívat ke konkurenceschopnosti Evropy a udržitelnému hospodářskému růstu. Cílem je zvyšovat inovační potenciál firem a vytvářet nová pracovní místa podporou a posilováním synergií a spolupráce mezi podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi. Tuto prestižní inovační komunitu tvoří v současnosti více než 60 partnerů, mezi něž patří také ČVUT v Praze.